basisonderwijs

Interessant


Witgebitnederland.nl

SEO Consultancy

Simplehuman vuilniszakken kopen

Link toevoegen

Belang

Waarom neemt de basisschool de toetsen af? Wat is er zo nuttig aan de scores van kinderen? De basisschool doet er alles aan om de doorgaande lijn van kinderen in kaart te houden. Door elk jaar twee keer een Cito te doen is die lijn goed te volgen. De leerkrachten kunnen zien of leerlingen individueel of als klas naar verwachting ontwikkelen. Zo niet, dan kan er een plan worden gemaakt om het kind verder te helpen in het leren. Ook zijn de scores belangrijk voor de overgang van de basisschool richting het voortgezet onderwijs. De score telt dan ook mee.

Artikel over Cito

Cito thuis oefenen

Coda

Groep 4 notepin

Cito in groep 4

Bitly

Shot.la

Link toevoegen

Scoren op Cito-toetsen

Kinderen in groep 4 maken tweemaal per jaar een Cito-toets. De eerste Cito wordt afgenomen in januari , de toets Cito M4. De tweede toets vindt plaats in mei of juni , de E4-toets. Wat is nu van belang om als opvoeder over de Cito’s M4 en E4 te weten? In dit artikel leggen we alles uit over de Cito M4 en E4. Daarmee bent u duidelijk geïnformeerd.

Toetsen LVS groep 4

Cito-toets groep 4

Link toevoegen

Voorbereiding

Natuurlijk is het de bedoeling dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen. Alle inhoud van de Cito-toets komt het hele jaar aan bod. Er kan dus gezegd worden dat leerlingen vanzelf worden voorbereid op de Cito-toetsen. Helaas is dit niet helemaal het geval, want de Cito’s verschillen behoorlijk van de normale toetsen uit de methode. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de vraagstelling is anders dan kinderen gewend zijn op de methodetoetsen. Niet opvallend dus dat veel ouders kiezen om deze belangrijke toetsen thuis samen te oefenen. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat er in groep 4 aan bod komt. De oefenboeken van Educazione kunnen helpen om leerlingen goed voor te bereiden op de Cito-toetsen van januari en mei.

Cito-toetsen groep 4

Juf Esther

Groep 4 van de basisschool

Link toevoegen

Voorlezen: waarom zo goed?

Behoorlijke kans dat jij of je partner je kind voorleest voor het slapen of gewoon op de dag. Dat is leuk, gezellig en leerzaam, maar ook nog eens erg belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Doe jij hier nog niet aan, dan wordt het de hoogste tijd dat wel te gaan doen. De grootste en belangrijkste voordelen van het samen voorlezen schrijven we voor je op een rijtje. De taalkundige ontwikkeling wordt sterker door voorlezen, want de taalkundige opbouw in verhalen wordt duidelijk behandeld en de woordenschat wordt uitgebreid. Daarnaast wijst onderzoek uit dat kinderen die veel voorgelezen zijn betere leescondities trainen. Dat houdt dus in dat ze beter en sneller het lezen eigen maken. Ook zijn kinderen die voorgelezen zijn sterker in het communiceren met anderen en kunnen zich verbaal beter uiten. Buiten al die ontwikkelingsvoordelen is het ook nog eens zo dat ouder en kind een hechtere band krijgen als ze vaak samen lezen of aan voorlezen doen. De fantasie en creativiteit van kinderen die voorgelezen worden ontwikkelt zich beter, mede doordat ze allerlei fantastische dingen meemaken in hun voorleesboeken. Daar vallen ook situaties onder die in het echt niet kunnen. Door al die voordelen mag het duidelijk zijn dat op jonge leeftijd voorlezen veel voordelen kent.

Link toevoegen

Cito-toets thuis oefenen

Educatieve uitgeverij Educazione heeft een drietal oefenboeken gemaakt voor groep 4. Met deel 1 worden kinderen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl deel 2 voorbereidt op de toetsen van E4. Deel 3 betreft het meest complete oefenboek en betreft een combinatie van deel 1 en 2. Meer dan 330 opdrachten per deel bieden de oefenboeken van Educazione volop materiaal om de Cito-toets van groep 4 met uw kind te oefenen. Wat betreft de vakken rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling komt alles aan de orde. De oefenboeken van Educazione worden door vele ouders gebruikt om hun kinderen voor te bereiden op de toetsen op school. De oefenboeken zijn als ebook of echt boek te verkrijgen. Bezoek voor meer informatie deze pagina.

Toetsen van groep 4

Artikel

Link toevoegen

Slotsom

In groep vier van de basisschool worden twee belangrijke toetsen afgenomen: de Cito M4 en de Cito E4. Deze toetsen gaan over spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen en zijn erg zinvol omdat ze de leerresultaten van kinderen in kaart brengen. De leerkrachten gebruiken de scores om plannen te maken om kinderen verder te begeleiden. Omdat deze toetsen erg belangrijk zijn besluiten veel ouders en opvoeders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken van uitgeverij Educazione komen daarbij goed van pas. In de oefenboeken komen alle onderdelen uit groep 4 aan bod en worden kinderen zeer goed voorbereid op alle toetsen van het vierde leerjaar.

Groep 4

Juf Margot

Link toevoegen

Vanaf 4 jaar naar school

In Nederland gaan veel kinderen vanaf 4 jaar naar school. 4 jaar is een goede leeftijd om te beginnen met het onderwijs in groep 1. Het is echter niet verplicht om met 4 jaar naar school te gaan. De leerplicht gaat pas in als een kind 5 is geworden. Dan is onderwijs wel een plicht. Toch is het handig om een kind al op 4 jaar naar school te doen, want het leert dan op jonge leeftijd omgaan met andere kinderen en wordt meer en beter voorbereid op het leren in de hogere groepen. Bij twijfel kun je in overleg met de leerkracht beslissen om het op te bouwen en een kleuter in de middag thuis te laten, bijvoorbeeld voor een slaapje.

Juf Monique

Juf Daniëlle

Link toevoegen

Wat je weten moet over basisschool

Heb jij een kind van 4 jaar en gaat hij of zij a Dan is het goed om veel te weten te komen over het reilen en zeilen op de basisschool. In dit artikel informeren we je over allerlei uiteenlopende zaken die op de basisschool aan bod gaan komen. Zo kun je als ouder goed voorbereid aan een nieuw avontuur starten. In dit artikel vertellen we je over vakken die op school gegeven worden, toetsen die afgenomen worden en wat je kan doen wanneer je kleutertje niet goed mee kan komen op de reguliere school.

Link toevoegen

Welke toetsen worden er afgenomen?

Om te beginnen zijn dit de toetsen die worden afgenomen in groep 4: rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. De kinderen worden getoetst over alle onderdelen die in groep 4 behandeld moeten worden. Dat gaat dus over: delen en vermenigvuldigen, rekenen tot en met honderd. Op het gebied van spelling gaat het over de juiste schrijfwijze van zowel categoriewoorden als werkwoorden. Woordenschat wordt getoetst aan de hand van de woorden die leerlingen van groep 4 moeten kunnen toepassen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten lezen en interpreteren. Deze onderdelen komen tijdens de lessen langs en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

Juf Sarah

Link toevoegen

Financieel Krediet

Link toevoegen

Artikel

Link toevoegen

Basisonderwijs

Zoals de naam basisschool al doet vermoeden wordt de basis gelegd voor verder onderwijs. Deze ontwikkeling speelt zich af op veel gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en biologie, media, programmeren, verkeer en bewegingsonderwijs. Dat zijn er inderdaad veel, maar leerlingen krijgen ze niet tegelijk. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een grotere plaats krijgen. Rekenonderwijs begint klein en overzichtelijk en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als kinderen goed mee kunnen blijven komen. Sommige vakken vinden elke dag plaats, zoals rekenen, spelling en taal, maar sommige vakken staan slechts eens per week op het rooster. Toetsen Om de ontwikkeling van kinderen te controleren worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem. De methodetoetsen vinden gelijk plaats na het afronden van een blok in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar afgenomen, rond januari en rond juni. Ook al zijn de resultaten van methodetoetsen belangrijk, toch worden voornamelijk de Cito-toetsen gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Ze gaan immers over de doorgaande lijn, staan los van methodes en zijn goed te gebruiken door juffen en meesters. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om kinderen of complete groepen verder te ondersteunen.

Cito groep 4

Over de basisschool

Link toevoegen

Meer info

Hoewel we in ons land onderwijs hebben dat goed georganiseerd is, is niet alles duidelijk. Meer informatie over onderwijs vind je dan ook op de website van de overheid en het ministerie van onderwijs. Maar schroom ook niet om op bezoek te gaan op de school of de toekomstige school. De kaders voor het onderwijs worden door de overheid geschetst, maar iedere school kan daar zelf keuzes in maken. Scholen kunnen onderling behoorlijk verschillen en dat maakt het mogelijk om te kunnen kiezen tussen verschillende profielen en achtergronden. Op School is een afspraak zo gemaakt en directies vinden het maar al te leuk om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Link toevoegen

Verwijzing speciaal basisonderwijs

Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op de reguliere basisschool. Dat kan komen door problemen met leren, maar ook door ongewenst gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het verwezen worden naar het speciaal onderwijs. De school moet wel aan kunnen tonen alles gedaan te hebben om een leerling te begeleiden. Het kan echter zijn dat een kind niet geholpen kan worden en door experts verwezen wordt. Dat kan een nare gebeurtenis zijn voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) veel beter in kan schatten wat een zorgbehoeftig kind van school nodig heeft en daarop in kan zetten.

Toetsen in groep 4

Link toevoegen

Datum laatste wijziging: 01-01-1970

Aanmaakdatum: 15-12-2020

Rubrieken: 15

Links: 25

Link toevoegen